Er gaat al heel veel goed
In Nederland willen we kanker waar mogelijk voorkomen en de beste zorg en ondersteuning bieden aan kankerpatiënten. Duizenden mensen zetten zich hier dagelijks voor in. En dat doen zij niet voor niets. Zo is de vijfjaarsoverleving in de afgelopen jaren gestegen. In de periode 1990-1994 was 56% van de vrouwen en 42% van de mannen vijf jaar na de diagnose kanker nog in leven. In de periode 2015-2019 steeg dit naar 70% voor vrouwen en 66% voor mannen. Deze stijging is onder andere te danken aan verbeteringen in diagnostiek en behandeling, sterke netwerken binnen de kankerzorg en het effectief toepassen van inzichten uit onze nationale kankerregistratie.

Waardevolle Nederlands en Europese initiatieven
Er zijn veel waardevolle initiatieven op lokaal, regionaal en nationaal niveau die allemaal op hun eigen manier de impact van kanker op de samenleving proberen te verlagen.
Op nationaal niveau wordt hier onder meer invulling aan gegeven door afspraken in het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het nationaal preventieakkoord en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. De Taskforce Oncologie en Taskforce Cancer Survivorship Care werken aan betere kankerzorg en het verbeteren van integrale zorg en begeleiding voor mensen met en na kanker.
Op regionaal niveau wordt in regionale oncologienetwerken gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ook wordt in Nederland baanbrekend onderzoek uitgevoerd op het gebied van kanker. Onze onderzoeksinstituten zijn daarmee internationaal toonaangevend.
Tot slot zijn er ook belangrijke initiatieven in Europa, zoals het EU Beating Cancer Plan en de EU Mission on Cancer. Bij deze initiatieven heeft Nederland op dit moment onvoldoende aansluiting door het ontbreken van een Nationaal Kankerplan.

De uitdaging voor Nederland
Tegenover de mooie ontwikkelingen staan een aantal forse uitdagingen. In vergelijking met andere Europese landen komt kanker in Nederland relatief veel voor. In 2020 was de geschatte incidentie van kanker in Nederland de op een na hoogste van alle EU-landen. Ook ligt het sterftecijfer in Nederland boven het Europees gemiddelde. Het aantal kankerpatiënten in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. In 2021 zijn 124.000 nieuwe diagnoses gesteld en dit aantal zal oplopen tot ongeveer 156.000 in 2032. Er zijn steeds meer mogelijkheden op het gebied van behandeling en diagnostiek, maar de inzet hiervan leidt ook tot stijgende kosten. Door verschillende ontwikkelingen staan zorg en ondersteuning aan patiënten met kanker onder druk. De zorgvraag neemt toe en financiële middelen en personeel zijn schaars. Om zorg en ondersteuning voor alle Nederlanders toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, is het belangrijk om in actie te komen.

De kracht van een gezamenlijke aanpak
Door onze krachten te bundelen in het Nederlands Kanker Collectief kunnen we samen de impact van kanker op onze samenleving verkleinen. Dit doen we door in co-creatie de Nederlandse Kanker Agenda (NKA) op te stellen en uit te voeren. De NKA omvat een overzicht van de belangrijkste doelen en initiatieven op het gebied van kanker in Nederland, brengt prioriteiten aan en biedt een integrale langetermijnaanpak voor de komende 10 jaar. De agenda richt zich op het voorkomen van kanker waar mogelijk en het verbeteren van vroege opsporing, diagnostiek, behandeling en follow up, palliatieve zorg en kwaliteit van leven. De NKA gaat dan ook voor Nederland invulling geven aan het EU Beating Cancer Plan en de EU Mission on Cancer en zorgt daarmee voor betere aansluiting op Europees beleid en financiële middelen.