Wij hebben het doel de impact van kanker te verminderen.

De maatschappelijke impact van kanker is groot. Op patiënten, op families, op naasten. Op onze hele samenleving. Samen kunnen we die impact verminderen. Het Nederlands Kanker Collectief zet zich in voor een beter leven voor, met en na kanker. Nu, morgen en in de toekomst.

Wat is het Nederlands Kanker Collectief?

Het Nederlands Kanker Collectief is een onafhankelijk en open collectief met een fris perspectief, geïnitieerd door IKNL, KWF en NFK. Samen werken we aan een maatschappij waar kanker minder druk op legt.

Waarom het Collectief?

Er is veel kennis en inzet op het gebied van kanker in ons land. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de overlevingskans na een diagnose kanker in de afgelopen jaren is gestegen. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen. Zo hebben we een hoger percentage mensen dat kanker krijgt in vergelijking tot andere Europese landen, blijft de overlevingskans voor bepaalde kankersoorten laag en vragen het voorkomen van kanker en het leven na kanker om meer aandacht. Dit in een zorg- en ondersteuningssysteem dat al onder druk staat.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, willen we krachten bundelen en maatschappelijke thema's rondom kanker adresseren, aanpakken en oplossingen dichterbij brengen. Hiervoor maken we in co-creatie met betrokken partijen rondom kanker een Nederlandse Kanker Agenda om zo de impact van kanker op onze samenleving te verkleinen. Voor, tijdens en na kanker.

Nederlanders hebben kanker of hebben kanker gehad

800.000

mensen overlijden jaarlijks aan
kanker en dat aantal stijgt

46.000

Nederlanders
krijgt kanker

1 op 3

Alleen samen kunnen we dit voor elkaar krijgen

Het Nederlands Kanker Collectief adresseert maatschappelijke thema's die aandacht verdienen. We richten ons hierbij op de komende 10 jaar en focussen op kanker in de volle breedte. We verbinden partijen, zowel binnen als buiten de zorg. Samen komen we tot de Nederlandse Kanker Agenda: een ambitieuze visie en aanpak die leidt tot concrete resultaten.

We nodigen we partijen uit om mee te denken en werken aan thema's die zorgen voor beweging en echte verandering. Op verschillende manieren, maar met hetzelfde eindpunt. Hiermee komen we tegemoet aan de Europese oproep om te komen tot nationale kankeragenda's, welke is gedaan tijdens de presentatie van het Europees kankerbeleid op 3 februari 2022 in Brussel.

Dit doet het NKC

Agenda opstellen en uitvoeren

We komen tot een ambitieuze agenda, met heldere doelen en een duidelijke aanpak en tijdslijnen

Breed kijken

We kijken vanuit het perspectief van patiënten, naasten, burgers en professionals

Keuzes maken

We maken keuzes, bepalen prioriteiten en committeren ons aan deze richting

Verantwoordelijkheid nemen

We nemen samen verantwoordelijkheid om deze maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden

Koers houden

We monitoren de voortgang, maken deze inzichtelijk en sturen bij waar nodig

Thijs Merkx

Voorzitter raad van bestuur IKNL

"Er is ontzettend veel kennis in Nederland over kanker. Met meer afstemming en met beter gebruik van bestaande, beschikbare kennis en kunde kunnen we veel meer bereiken voor kankerpatiënten. Laten we elkaar daar beter op vinden. Het vraagt gezamenlijke inspanning om Nederland aan de internationale top van oncologische kennis en innovatie te brengen.”

Johan van de Gronden

Directeur KWF

“Het is mogelijk om de komende 10 jaar het gemiddelde 5-jaarsoverlevingspercentage omhoog te krijgen van 66% naar 75%. Maar dan moeten we die ambitie wel gezamenlijk uitspreken. Én een plan maken om die progressie stap voor stap systematisch te realiseren.”

Arja Broenland

Directeur-bestuurder NFK

"De kansen van kankerpatiënten op overleving en een betere kwaliteit van leven kunnen aanmerkelijk worden verbeterd. Dit vergt een hoge lat, minder versnippering en nog meer samenwerking door alle betrokken partijen in en over álle domeinen van de oncologie."

Nieuwsgierig?

Geïnteresseerd in het Nederlands Kanker Collectief? Stuur een mail naar info@nederlandskankercollectief.nl.

Carla van Laer, Programmamanager Nederlands Kanker Collectief