Privacy statement

De maatschappelijke impact van kanker is groot. Op patiënten, op families, op naasten. Op onze hele samenleving. Samen kunnen we die impact verminderen. Het Nederlands Kanker Collectief zet zich in voor een beter leven voor, met en na kanker. Nu, morgen en in de toekomst.

Het Nederlands Kanker Collectief adresseert maatschappelijke thema’s die aandacht verdienen. We richten ons hierbij op de komende 10 jaar en focussen op kanker in de volle breedte. We verbinden partijen, zowel binnen als buiten de zorg. Samen komen we tot de Nederlandse Kanker Agenda: een ambitieuze visie en aanpak die leidt tot concrete resultaten.

We nodigen partijen uit om mee te denken en werken aan thema’s die zorgen voor beweging en echte verandering. Op verschillende manieren, maar met hetzelfde eindpunt. Het Nederlands Kanker Collectief is afhankelijk van jouw bijdrage. In dat kader willen je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
Het Nederlands Kanker Collectief is een onafhankelijk en open collectief met een fris perspectief, geïnitieerd door IKNL, KWF en NFK. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vinden een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen
Het Nederlands Kanker Collectief is afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van de Nederlandse Kanker Agenda. Wij ontvangen je gegevens wanneer je je bij ons aanmeldt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of aanmeldt voor een van onze werksessies.

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van onze missie
Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het behalen van onze missie. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden.
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

  • Je onze nieuwsbrief kunnen toesturen
  • Je kunnen benaderen als contactpersoon van je organisatie
  • Kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie
  • Onderzoeken kunnen uitvoeren (via panels of enquêtes)

 

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
Het Nederlands Kanker Collectief verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.
In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens
1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door het Nederlands Kanker Collectief van je gegevens.
Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door het Nederlands Kanker Collectief in algemene zin, zowel bij het Nederlands Kanker Collectief als een van haar initiatiefnemers, als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als je een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.
Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en deze niet langer wenst te ontvangen, kan je dit te allen tijde bij ons aangeven. In iedere e-mail is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@nederlandskankercollectief.nl.

Op onze websites staan links naar websites van derden
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Vragen
Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe het Nederlands Kanker Collectief omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan het Nederlands Kanker Collectief: info@nederlandskankercollectief.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.

versie 1.0